Oznam o uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC441-2017-35

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 15.7.2020 uzatvára výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC441-2017-35 zameranú na podporu v zavádzaní systémov energetického a environmentálneho manažérstva v nadväznosti na oznam o plánovanom uzavretí výzvy zverejnený dňa 14.5.2020. Po termíne 15.7.2020 nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci tejto výzvy.