Oznam o vydaní Usmernenia č. 1 k 10. Výzve zameranej na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), vydalo dňa 6. októbra 2016 Usmernenie č. 1 k 10. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov (ďalej len „usmernenie“). Cieľom usmernenia je zmena formálnej náležitosti výzvy – indikatívnej výšky finančných prostriedkov spočívajúca v presune časti alokácie (indikatívnej výšky finančných prostriedkov) v objeme 11 400 000 EUR z aktivity Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov na aktivitu Triedený zber komunálnych odpadov.