Oznam o vydaní Usmernenia č. 1 k 20. Výzve na predkladanie ŽoNFP s kódom OPKZP-PO4-SC451-2017-20

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), dňa 30.6.2017 vydalo Usmernenie č. 1 k 20. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC451-2017- 20. Podrobnosti nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy .