Oznam o vydaní Usmernenia č. 3 k 6. výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydalo dňa 14.9.2016 Usmernenie č. 3 k 6. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Cieľom Usmernenia č. 3 k 6. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6 je zmena formálnej náležitosti – indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu vo forme zníženia finančných prostriedkov vyčlenených pre subjekty ústrednej správy a verejnoprávne ustanovizne vo výške 60 000 000 EUR.

Popis vykonaných zmien vrátane ich zdôvodnenia je podrobne uvedený v usmernení k danej výzve na predkladanie žiadostí o NFP.