Oznam o vyhlásení 22. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na Dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizáciu schválených dokumentov starostlivosti, s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-22

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) oznamuje, že dňa 28.04.2017 bola zverejnená 22. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) zo zdrojov tohto operačného programu.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 12 000 000 EUR z Kohézneho fondu.

Vyhlásená výzva je zameraná na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizáciu schválených dokumentov starostlivosti.

Forma výzvy je otvorená, čím riadiaci orgán vytvára priestor pre priebežné predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP (ŽoNFP). Schvaľovanie ŽoNFP prebieha systémom hodnotiacich kôl (alebo aj „posudzovaných časových období“). Možnosť predkladania ŽoNFP nie je limitovaná termínom uzavretia konkrétneho hodnotiaceho kola, ale uzavretím výzvy, najmä z dôvodu vyčerpania alokácie určenej pre výzvu. Tým sa umožňuje žiadateľom zabezpečiť kvalitnú prípravu projektu, a teda minimalizovať riziko neschválenia projektu z dôvodu formálnych nedostatkov. Informácia k uzavretiu výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

Vychádzajúc zo skúseností z programového obdobia 2007 – 2013 upozorňujeme žiadateľov, aby sa v záujme splnenia podmienok nevyhnutných pre získanie NFP v rámci predmetnej výzvy riadne oboznámili so stanovenými podmienkami poskytnutia príspevku a inštrukciami potrebnými pre vypracovanie a predloženie projektu. V tejto súvislosti si dovoľujeme poukázať aj na skutočnosť, že ŽoNFP je potrebné vypracovať a predložiť prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+. Z tohto dôvodu odporúčame žiadateľom, aby si s dostatočným časovým predstihom zabezpečili prístup do verejnej časti ITMS2014+.

Viac informácií je možné získať v časti Výzvy/Aktuálne výzvy alebo v prípade potreby kontaktovať riadiaci orgán na e-mailovej adrese vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk.