Oznam o vyhlásení 42. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na informačné programy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), oznamuje, že dňa 12.06.2018 bola zverejnená 42. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „výzva“) zo zdrojov tohto operačného programu.
42. výzva s indikatívnou výškou finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 600 000 EUR z Kohézneho fondu je zameraná na informačné programy. Cieľom podporovaných programov má byť objektívne informovanie verejnosti, ako predchádzať rizikám spojeným s mimoriadnymi udalosťami, ktoré sú dôsledkom zmeny klímy, ako napr. povodne, zosuvy pôdy, prívalové dažde alebo, naopak, horúčavy a suchá, vrátane informácií, ako v tejto situácii reagovať.

Úspešní žiadatelia majú možnosť získať príspevok od 25 do 200 tis. EUR na realizáciu informačného programu. V snahe minimalizácie administratívnej záťaže žiadateľov sa v maximálnej možnej miere využíva elektronická výmena informácií priamo s príslušnými verejnými inštitúciami, ktoré nimi disponujú.

Viac informácií je možné získať v časti „Aktuálne výzvy“ alebo v prípade potreby kontaktovať riadiaci orgán na e-mailovej adrese vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk.