Oznam o zmene lehoty na vydávanie rozhodnutí RO o schválení ŽoNFP

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom:

OPKZP-PO1-SC123-2015-8 v rámci XVIII. hodnotiaceho kola,

OPKZP-PO1-SC123-2015-9 v rámci XVII. hodnotiaceho kola,

OPKZP-PO1-SC111-2016-16 v rámci VI. hodnotiaceho kola,

OPKZP-PO2-SC211-2017-21 v rámci VIII. hodnotiaceho kola,

OPKZP-PO1-SC131-2017-29 v rámci V. hodnotiaceho kola,

OPKZP-PO1-SC111-2017-33 v rámci III. hodnotiaceho kola a

OPKZP-PO2-SC211-2018-42 v rámci II. hodnotiaceho kola

z dôvodu veľkého počtu posudzovaných otvorených výziev (resp. hodnotiacich kôl) a s tým súvisiacim veľkým množstvom predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), nebude môcť ukončiť konania o žiadostiach o poskytnutie NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola.

RO si zároveň dovoľuje žiadateľov uistiť, že vynaloží maximálne úsilie na minimalizáciu doby nevyhnutnej na vydanie rozhodnutí o žiadostiach o NFP.