Oznam o zmene lehoty na vydávanie rozhodnutí RO o schválení ŽoNFP, o neschválení ŽoNFP alebo rozhodnutí o zastavení konania o ŽoNFP z pôvodných 35 na 70 pracovných dní v nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, verzia 7

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“), Slovenská inovačná a energetická agentúra a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľské orgány pre OP KŽP (ďalej len „SO“), týmto v nadväznosti aktualizáciu Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, verzia 7 informujú žiadateľov, že sa mení lehota na vydanie rozhodnutí RO o schválení ŽoNFP, o neschválení ŽoNFP alebo rozhodnutí o zastavení konania o ŽoNFP z pôvodných 35 na 70 pracovných dní.

RO a SO zabezpečia vydanie rozhodnutí pri všetky ŽoNFP, ktoré boli predmetom schvaľovacieho procesu najneskôr v lehote 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola. Do lehoty na vydanie rozhodnutia sa nezapočítava lehota potrebná na predloženie chýbajúcich náležitostí zo strany žiadateľa, keďže dňom odoslania žiadosti na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadateľovi sa plynutie lehoty na vydanie rozhodnutia prerušuje. Prerušená lehota plynie ďalej dňom doručenia chýbajúcich náležitostí RO, resp. SO. Do lehoty na vydanie rozhodnutia sa ďalej nezapočítava lehota na overenie podmienky poskytnutia príspevku Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie („EIA“) zo strany koordinátora EIA.