Oznam o zmene lehoty na vydávanie rozhodnutí RO o schválení ŽoNFP v rámci 5., 15., 16., 17., 18., 21., 51., 52. a 58. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom:

  • OPKZP-PO1-SC142-2015-5, zameranej na Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), v rámci XXVI. hodnotiaceho kola,

  • OPKZP-PO1-SC111-2016-15, zameranej na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov, v rámci IX. hodnotiaceho kola,

  • OPKZP-PO1-SC111-2016-16, zameranej na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov, v rámci X. hodnotiaceho kola,

  • OPKZP-PO1-SC123-2017-17, zameranej na zabezpečenie spojitosti vodných tokov, v rámci XIV. hodnotiaceho kola,

  • OPKZP-PO2-SC211-2017-18, zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov, v rámci XVI. hodnotiaceho kola,

  • OPKZP-PO2-SC211-2017-21, zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok, v rámci XVI. hodnotiaceho kola,

  • OPKZP-PO1-SC111-2019-51, zameranej na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – výstavba bioplynových staníc využívaných na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie, v rámci III. hodnotiaceho kola,

  • OPKZP-PO1-SC123-2019-52, zameranej na optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd, v rámci I. hodnotiaceho kola,

  • OPKZP-PO1-SC111-2019-58, zameranej na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov, v rámci I. hodnotiaceho kola

z dôvodu veľkého počtu posudzovaných otvorených výziev (resp. hodnotiacich kôl) a s tým súvisiacim veľkým množstvom predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), nebude môcť ukončiť konania o žiadostiach o poskytnutie NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola.

RO si zároveň dovoľuje žiadateľov uistiť, že vynaloží maximálne úsilie na minimalizáciu doby nevyhnutnej na vydanie rozhodnutí o žiadostiach o NFP.