Oznam o zmene lehoty SO na vydanie rozhodnutí žiadostiach o poskytnutie NFP v rámci 24. Výzvy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „SO“), oznamuje, že v rámci

  • XV. hodnotiaceho kola 24. Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) s kódom OPKZP-PO3-SC311-2017-24, zameranej na budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy,

nie je zo strany SO možné zabezpečiť vydanie rozhodnutí o žiadostiach o poskytnutie NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od konečného termínu posudzovaného časového obdobia, z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19.

Zároveň si SO dovoľuje informovať, že vynaloží maximálne úsilie na minimalizáciu doby nevyhnutnej na vydanie rozhodnutí o žiadostiach o NFP.