Oznam o zmene lehoty SO na vydanie rozhodnutia o žiadosti o poskytnutie NFP v rámci 24. Výzvy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „SO“), oznamuje, že v rámci

  • XIV. hodnotiaceho kola 24. Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) s kódom OPKZP-PO3-SC311-2017-24, zameranej na budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy, nie je zo strany SO možné zabezpečiť vydanie rozhodnutia k jednej zo ŽoNFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od konečného termínu posudzovaného časového obdobia, z dôvodu posúdenia pripravovaných investícií s projektovými nákladmi zo strany Ministerstva financií Slovenskej republiky. Dotknutý žiadateľ bude o dôvodoch informovaný individuálne.

 

Zároveň si SO dovoľuje informovať, že rozhodnutie o dotknutej ŽoNFP bude vydané čo najskôr po vykonaní uvedeného posúdenia.