Oznam o zmene lehoty SO na vydanie rozhodnutia o žiadosti o poskytnutie NFP v rámci 31. Výzvy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „SO“), oznamuje, že v rámci

  • XII. hodnotiaceho kola 31. Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) s kódom OPKZP-PO3-SC313-2017-31, zameranej na optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni, nie je zo strany SO možné zabezpečiť vydanie rozhodnutí o ŽoNFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od konečného termínu posudzovaného časového obdobia, z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej so šíriacim sa ochorením COVID-19.

Zároveň si SO dovoľuje informovať, že vynaloží maximálne úsilie na minimalizáciu doby nevyhnutnej na vydanie rozhodnutí o žiadostiach o NFP.