Oznam o zmene lehoty SO na vydávanie rozhodnutí o žiadostiach o poskytnutie NFP v rámci 24. Výzvy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „SO“), oznamuje žiadateľom, že v rámci

  • XIII. hodnotiaceho kola 24. Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) s kódom OPKZP-PO3-SC311-2017-24, zameranej na budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy, nie je zo strany SO možné zabezpečiť vydanie rozhodnutí o žiadostiach o poskytnutie NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od konečného termínu posudzovaného časového obdobia, z dôvodu procesných úkonov spojených s ukončovaním roka 2019. 

Zároveň si SO o dovoľuje informovať žiadateľov, že novým termínom na vydanie rozhodnutí o žiadostiach o NFP je mesiac január 2020.