Oznam o zverejnení 10., 11. a 12. výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov Operačného programu Kvalita životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre  Operačný program Kvalita životného  prostredia  (ďalej len „OP KŽP“), oznamuje, že dňa 21. 03. 2016 bola zverejnená 10., 11. a 12. výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov tohto operačného programu.

  1. výzva na predkladanie žiadostí o NFP s indikatívnou výškou finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 55 000 000 EUR z Kohézneho fondu je zameraná na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov.
  2. výzva na predkladanie žiadostí o NFP s indikatívnou výškou finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 40 000 000 EUR z Kohézneho fondu je zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov
  3. výzva na predkladanie žiadostí o NFP s indikatívnou výškou finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 16 000 000 EUR z Kohézneho fondu je zameraná vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve.

Forma výziev je otvorená, čím riadiaci orgán vytvára priestor pre priebežné predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP). Možnosť predkladania žiadostí o NFP nie je limitovaná konkrétnym termínom uzavretia výzvy, ale iba vyčerpaním alokácie určenej pre výzvu. Riadiaci orgán tým umožňuje žiadateľom zabezpečiť kvalitnú prípravu projektu, a teda minimalizovať riziko neschválenia projektu z dôvodu formálnych nedostatkov. Informácia k uzavretiu výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

V rámci výziev sú oprávnenými žiadateľmi nasledovné subjekty:

V prípade 10. výzvy na predkladanie ŽoNFP sú oprávnenými žiadateľmi výlučne subjekty územnej samosprávy – obce a združenia obcí.

V prípade 11. výzvy na predkladanie ŽoNFP sú oprávnenými žiadateľmi subjekty územnej samosprávy –  príspevkové organizácie obcí, rozpočtové organizácie obcí (v prípade zhodnocovania BRO aj obce a združenia obcí), právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktoré sú v 100 % vlastníctve obce/obcí, ktoré sú oprávnené na nakladanie s odpadom, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktoré sú v 100% vlastníctve obce/obcí, združenia právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100% vlastníctve obce/obcí.

V prípade 12. výzvy na predkladanie ŽoNFP sú oprávnenými žiadateľmi subjekty Ministerstvo životného prostredia SR alebo štátna rozpočtová/príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR poverená v súlade s § 105 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na prevádzku informačného systému a sprístupňovanie údajov z neho.

Vychádzajúc zo skúseností z programového obdobia 2007 – 2013 upozorňujeme žiadateľov, aby sa v záujme splnenia podmienok nevyhnutných pre získanie nenávratného finančného príspevku v rámci predmetnej výzvy oboznámili so stanovenými podmienkami poskytnutia príspevku a inštrukciami potrebnými pre vypracovanie a predloženie projektu. V tejto súvislosti si dovoľujeme poukázať aj na skutočnosť, že žiadosť o NFP je potrebné vypracovať a predložiť prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+. Z tohto dôvodu odporúčame žiadateľom, aby si s dostatočným časovým predstihom zabezpečili prístup do verejnej časti ITMS2014+.

Viac informácií je možné získať TU alebo v prípade potreby kontaktovať riadiaci orgán na e-mailovej adrese vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk.