Oznam o zverejnení 14. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov znečisťovania ovzdušia v Košickom regióne s kódom OPKZP-PO1-SC141-2016-14

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 27. 04. 2016 bola zverejnená 14. výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“).

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 89 250 000 EUR z Kohézneho fondu.

Vyhlásená výzva je zameraná na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov znečisťovania ovzdušia v Košickom regióne.

Vzhľadom na to, že forma výzvy je uzavretá, žiadatelia môžu predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „žiadosť o NFP“) odo dňa vyhlásenia výzvy do dňa jej uzavretia.

Vychádzajúc zo skúseností z programového obdobia 2007 – 2013 upozorňujeme žiadateľov, aby sa v záujme splnenia podmienok nevyhnutných pre získanie NFP v rámci predmetnej výzvy oboznámili so stanovenými podmienkami poskytnutia príspevku a inštrukciami potrebnými pre vypracovanie a predloženie žiadosti o NFP. V tejto súvislosti si dovoľujeme poukázať aj na skutočnosť, že žiadosť o NFP je potrebné vypracovať a predložiť prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+. Z tohto dôvodu odporúčame žiadateľom, aby si s dostatočným časovým predstihom zabezpečili prístup do verejnej časti ITMS2014+.

Viac informácií je možné získať TU alebo v prípade potreby kontaktovať riadiaci orgán na e-mailovej adrese vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk.