Oznam o zverejnení Usmernenia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP z OP KŽP s poradovým číslom 6

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP”), v nadväznosti na aktualizáciu vybranej riadiacej dokumentácie (Príručka k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP verzia 1.3, Metodika na vypracovanie finančnej analýzy projektu verzia 1.3 a Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach verzia 2.1) pristúpilo dňa 7. marca 2016 k úprave, resp. optimalizácii 6. výzvy na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Popis vykonaných zmien vrátane ich zdôvodnenia je podrobne uvedený v usmernení k danej výzve na predkladanie žiadostí o NFP.