Oznam o zverejnení usmernenia č. 2 k 1. Výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na kanalizácie, ČOV a vodovody

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 18. decembra 2015 vydalo Usmernenie č. 2 k 1. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na kanalizácie, ČOV a vodovody (ďalej len „usmernenie“). Cieľom usmernenia je zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu vo forme navýšenia finančných prostriedkov na 400 000 000 EUR.

 

Riadiaci orgán pre OP KŽP je v súlade s § 17 ods. 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o príspevku z EŠIF“) oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania výzvy zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, keďže táto predstavuje formálnu náležitosť výzvy v zmysle § 17 ods. 2 písm. f) zákona o príspevku z EŠIF. Usmernením nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku. Týmto usmernením sa mení výlučne text výzvy. Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bezo zmeny. Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 18. decembra 2015. Zmeny vykonané týmto usmernením sú výlučne zmenou formálnej náležitosti výzvy. Zmena výzvy nemá žiadny vplyv na potrebu úpravy žiadostí o NFP predložených v rámci výzvy.

Popis vykonanej zmeny vrátane jej zdôvodnenia je podrobne uvedený v usmernení.