Oznam o zverejnení Usmernenia č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP z OP KŽP s poradovým číslom 4

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 7. júla 2016 Usmernenie č. 2 k 4. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na monitorovanie environmentálnych záťaží (ďalej len „usmernenie“). Cieľom usmernenia je zabezpečenie optimalizácie výzvy vo vzťahu k podmienke poskytnutia príspevku, že výdavky projektu sú oprávnené a nárokovaná výška výdavkov je oprávnená na financovania z OP KŽP.

Popis vykonaných zmien vrátane ich zdôvodnenia a úplné znenia dokumentov dotknutých zmenou vo forme so sledovaním zmien, sú dostupné na webovom sídle www.op-kzp.sk v časti Výzvy/Aktuálne výzvy/4. výzva zameraná na monitorovanie environmentálnych záťaží (OPKZP-PO1-SC142-2015-4).