Oznam o zverejnení Usmernenia č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP z OP KŽP s poradovým číslom 6

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP”), dňa 22. júna 2016 vydala Usmernenie č. 2 k 6. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov (ďalej len “usmernenie”). Cieľom Usmernenia č. 2 k 6. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6 (ďalej len “výzva”)  je zmena formálnej náležitosti vyššie uvedenej výzvy – indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu vo forme navýšenia finančných prostriedkov vyčlenených pre subjekty územnej samosprávy o 70 000 000 EUR.

Celková alokácia na výzvu sa zvýši z pôvodných 150 000 000 EUR (100 000 000 EUR subjekty ústrednej správy a verejnoprávne ustanovizne a 50 000 000 EUR subjekty územnej samosprávy) na 220 000 000 EUR s rozdelením alokácie na 100 000 000 EUR pre subjekty ústrednej správy a verejnoprávne ustanovizne a 120 000 000 EUR pre subjekty územnej samosprávy.

Popis vykonaných zmien vrátane ich zdôvodnenia je podrobne uvedený v usmernení k danej výzve na predkladanie žiadostí o NFP.