Oznam o zverejnení usmernenia č. 1 k 1. Výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na kanalizácie, ČOV a vodovody

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 31. júla 2015 vydalo Usmernenie č. 1 k 1. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na kanalizácie, ČOV a vodovody (ďalej len „usmernenie“). Cieľom usmernenia je zabezpečenie optimalizácie výzvy a prepojenia medzi textom výzvy a vybraných príloh. Cieľom usmernenia je zároveň vykonať formálne úpravy a opravy v texte výzvy a vybraných príloh.

Týmto usmernením Riadiaci orgán pre OP KŽP v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o príspevku z EŠIF“) mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Znenie žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku nie je usmernením dotknuté. Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 31. 07. 2015.

Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú aj na ŽoNFP, ktoré budú doručené na RO pre OP KŽP pred nadobudnutím účinnosti tohto usmernenia. RO pre OP KŽP umožní žiadateľom, ktorých ŽoNFP bola doručená na RO pre OP KŽP a o ktorej nebolo rozhodnuté pred nadobudnutím účinnosti zmien vyplývajúcich z tohto usmernenia, zmeniť ŽoNFP. RO pre OP KŽP písomne informuje žiadateľa o možnosti a potrebnom rozsahu zmeny/doplnenia ŽoNFP za účelom jej zosúladenia so zmenami vykonanými usmernením. Lehota na zmenu alebo doplnenie ŽoNFP je 30 pracovných dní od doručenia písomnej informácie o možnosti vykonania zmeny/doplnenia ŽoNFP žiadateľovi.

Popis vykonaných zmien vrátane ich zdôvodnenia je podrobne uvedený v usmernení. Úplné znenia dokumentov dotknutých zmenou vo forme so sledovaním vykonaných zmien (s výnimkou dokumentov vo formáte xls./xlsx., kde je uvedené nové znenie dokumentov v úplnom znení bez sledovania zmien) sú uvedené v časti aktuálne výzvy.