Oznam o zverejnení Zmeny č. 1 výzvy č. 31 zameranej na optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej aj „sprostredkovateľský orgán“ alebo „SO pre OP KŽP“) oznamuje žiadateľom, že zverejnilo Zmenu č. 1 Výzvy. K zmene Výzvy č. 31 zameranej na optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni s kódom OPKZP-PO3-SC313-2017-31 došlo v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 23. apríla 2020, z dôvodu zachovania časovej oprávnenosti výdavkov.