Oznam v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), Slovenská inovačná a energetická agentúra a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľské orgány pre OP KŽP, týmto v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), ktorý nadobudol účinnosť dňom 1. septembra 2018,  informujú žiadateľov, že v rámci konaní o žiadosti podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie sú povinní pri preukazovaní splnenia podmienky poskytnutia príspevku vo vzťahu k: 

  1. majetkovo-právnemu vysporiadaniu predkladať výpisy z listov vlastníctva  (v elektronickej ani listinnej podobe)  a zároveň
  2. k právnej forme žiadateľa, resp. partnera predkladať výpisy z príslušných registrov, v ktorých sú daní žiadatelia, resp. partneri zapísaní (v elektronickej ani listinnej podobe

a to ani v prípadoch, že je tak v príslušných výzvach na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (vrátane ich neoddeliteľných príloh, napr. Príručka pre žiadateľa) uvedené.

V nadväznosti na uvedené poskytovateľ (riadiaci orgán alebo sprostredkovateľské orgány pre OP KŽP) nepožaduje predloženie výpisov z listov vlastníctva, resp. príslušných registrov, s výnimkou situácií, kedy z technických dôvodov nie je možné zo strany poskytovateľa bezodkladne získať výpisy z príslušného informačného systému. V takomto prípade poskytovateľ dožiada dotknutého žiadateľa o predloženie príslušného výpisu. V prípade predloženia výpisu v listinnej podobe, tento nesmie byť (v súlade s ustanovením § 1 ods. 6 zákona č. 177/2018 Z. z.) starší ako 30 dní.