Oznámenie k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 14.11.2022 zverejnila Oznámenie č. 5 o presune alokácie finančných prostriedkov pre organizácie štátnej správy a ostatné subjekty verejnej správy.

Celková indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu OPKZP-PO4-SC431-2021-68 zostáva zachovaná na úrovni 64 000 000 EUR.