68. Výzva zameraná na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – OPKZP-PO4-SC431-2021-68


Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2021-68

Dátum vyhlásenia: 13.7.2021


Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia na základe Oznámenia č.6 informuje žiadateľov, že s ohľadom na dopyt žiadateľov v rámci tejto výzvy pristupuje dňa 21.12.2022 k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68 zameranú na zníženie energetickej náročnosti verejných budov o 11 000 000 EUR.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu po úprave predstavuje 75 000 000 EUR.

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 14.11.2022 zverejnila Oznámenie č. 5 o presune alokácie finančných prostriedkov pre organizácie štátnej správy a ostatné subjekty verejnej správy.

Celková indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu OPKZP-PO4-SC431-2021-68 zostáva zachovaná na úrovni 64 000 000 EUR.

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že 5. hodnotiace kolo, ktorého termín uzavretia je 31.5.2022 sa predlžuje do 30.6.2022, čo zároveň predstavuje termín uzavretia výzvy.

Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 9.6.2022 zverejnila Oznámenie č.4 o presune alokácie finančných prostriedkov pre organizácie štátnej správy a ostatné subjekty verejnej správy.

Celková indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu OPKZP-PO4-SC431-2021-68 zostáva zachovaná na úrovni 64 000 000 EUR.

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 29.3.2022  Usmernenie č.3 k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Cieľom Usmernenia č. 3 k 68. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68 je:

  1. zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu
  2. zmena termínu uzavretia tretieho hodnotiaceho kola
  3. zmena spôsobu vykonania formálnych zmien výzvy
  4. spresnenie a doplnenie formulácií dokumentácie výzvy

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 22.1.2022 Usmernenie č.2 k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.


Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 29.12.2021 zverejnila Oznámenie č.3 o odstránení zrejmej nesprávnosti v Prílohe č. 6 ŽoNFP výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68.


Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 12.11.2021 Usmernenie č. 1 k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Cieľom Usmernenia č. 1 k 68. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68 (ďalej len „usmernenie“) je zmena termínu uzavretia druhého a nasledujúcich hodnotiacich  kôl.


Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 8.11.2021 zverejnila Oznámenie č.2 o oprave zrejmej nesprávnosti vo výzve s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68.


Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 30.9.2021 zverejnila Oznámenie č.1 o aktualizácii Prílohy č. 6 ŽoNFP výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68.


Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

 

Výzva č.68 v znení Usmernenia č.3 a Oznámenia č.6

Príloha č. 1 – Formulár ŽoNFP

Príloha č.2 – Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č.3

Príloha č. 3 – Merateľné ukazovatele

Príloha č. 4 – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov

Príloha č. 5 – Informácia pre žiadateľov o NFP

 

Dokumenty:

Výzva č.68 v znení Usmernenia č.1

Výzva č.68 v znení Usmernenia č.2