Oznámenie k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68.

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 30.9.2021 zverejnila Oznámenie o aktualizácii Prílohy č. 6 ŽoNFP výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68.