Oznámenie o plánovanom uzavretí 56. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranej na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-56

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-56 (ďalej len „56. výzva“), zameranej na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, že dňa 28.02.2023 uzavrie 56. výzvu z dôvodu existencie predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a v nadväznosti na časovú oprávnenosť výdavkov do 31.12.2023. Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci 56. výzvy.

V súvislosti s uvedeným sa stáva 18. hodnotiace kolo 56. výzvy posledným hodnotiacim kolom, pričom termín uzavretia 18. hodnotiaceho kola ostáva nezmenený.