Oznámenie o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-33 dňa 18. februára 2019.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-33, zameranej na  triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ostatných regiónoch, že plánuje predmetnú výzvu uzatvoriť z dôvodu predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (vzhľadom na výšku žiadaného nenávratného finančného príspevku v predložených žiadostiach o poskytnutie nenávratného finančného príspevku).

Riadiaci orgán uzavrie výzvu dňa 18. februára 2019. Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci tejto výzvy.