Oznámenie o uzavretí vyzvania na predloženie národného projektu s kódom č. OPKZP-PO1-2017-NP4

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, schválilo dňa 14.3.2018 národný projekt prijímateľa Slovenskej agentúry životného prostredia Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska. Vzhľadom na uvedené sa uzatvára písomné vyzvanie na predloženie národného projektu s kódom OPKZP-PO1-2017-NP4.