Oznámenie o zmene strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 12)“

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia, (verzia 12)“ je spolu s návrhom operačného programu prístupné na nasledujúcich odkazoch:

  1. OZNÁMENIE SEA OP KŽP (verzia 12)
  2. OP KŽP vz 12 návrh SK

Viac informácii nájdete v sekcii SEA.