Oznámenie Riadiaceho orgánu a Sprostredkovateľských orgánov pre OP KŽP pre žiadateľov a prijímateľov o spôsobe zadávania vybraných druhov zákaziek

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“) a Sprostredkovateľské orgány pre OP KŽP za účelom minimalizovania rizika vzniku neoprávnených výdavkov upozorňujú žiadateľov a prijímateľov na povinnosť postupovať pri obstarávaní tovarov, služieb a prác potrebných pre realizáciu aktivít projektu podľa pravidiel a postupov určených poskytovateľom v príslušnej príručke k procesu verejného obstarávania, ktorá je zverejnená TU.

Zvlášť upozorňujeme, že príslušná príručka k procesu verejného obstarávania upravuje špecificky  postup zadávania:

  • zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a
  • zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní (napr. zákazky, ktoré podliehajú výnimke v zmysle § 1 ods. 2 až 5 zákona o verejnom obstarávaní, zákazky zadávané vnútorným obstarávaním a zákazky horizontálnej spolupráce).

Predmetné pravidlá pre zadávanie zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní a zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní stanovené poskytovateľom je žiadateľ a prijímateľ povinný dodržať bez ohľadu na skutočnosť, kedy bol postup zadávania zákazky realizovaný (t.j. pred alebo po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, resp. pred alebo po podpise zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku). V prípade, ak v rámci implementácie projektu prijímateľ predloží poskytovateľovi na administratívnu finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb a prác dokumentáciu z postupu zadávania zákazky, pri realizácii ktorej sa postupovalo v rozpore so stanovenými pravidlami (napr. informácia o zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní v hodnote nad 5 000 Eur nebola zaslaná na zverejnenie Centrálnemu koordinačnému orgánu a pod.), budú výdavky vyplývajúce z realizácie takéhoto obstarávania vylúčené z financovania v plnom rozsahu, t.j. budú považované za neoprávnené.