Preukazovanie plnenia hodnôt merateľných ukazovateľov špecifického cieľa 4.2.1 OP KŽP

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 18.februára 2021 vydala metodický dokument Preukazovanie plnenia hodnôt merateľných ukazovateľov špecifického cieľa 4.2.1 OP KŽP.

Cieľom dokumentu je definovať spôsob preukazovania dosahovania cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov, k plneniu ktorých sa prijímateľ zaviazal v Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.