Preukazovanie plnenia hodnôt merateľných ukazovateľov špecifického cieľa 4.3.1 OP KŽP

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 20. októbra 2022 aktualizovala metodický dokument  „Preukazovanie plnenia hodnôt merateľných ukazovateľov špecifického cieľa 4.3.1 OP KŽP“.

Cieľom aktualizácie Prílohy č. 1 metodického dokumentu boli formálne úpravy za účelom doplnenia výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68 do filtra kódu výzvy v Základných údajoch.