Prezentácia k 41. výzve (OPKZP-PO4-SC411-2018-41)

Dňa 10.7.2018 zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra informačné semináre k 41. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC411-2018-41 zameranej na výstavbu zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie, výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd.

Prezentácia 411B – 1. časť

Prezentácia 411B – 2. časť