Prezentácia zo seminára k výzvam č. 33 a 32

Prezentácia z informačných seminárov k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-32 a OPKZP-PO1-SC111-2017-33 zameraným na triedený zber komunálnych odpadov (KO), mechanicko-biologickú úpravu zmesového KO a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného KO v menej rozvinutých okresoch (výzva č. 32) a v ostatných regiónoch (výzva č. 33), ktoré v januári zorganizovalo Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v spolupráci s informačno-poradenskými centrami Prešovského, Žilinského a Nitrianskeho samosprávneho kraja je dostupná na stiahnutie:

Prezentácia na stiahnutie

DSC_0078_Presov DSC_0103_Zilina DSC_0125_Nitra