Príručka pre žiadateľa v znení opravy zrejmej nesprávnosti k 14. výzve na predkladanie ŽoNFP s kódom OPKZP-PO1-SC141-2016-14

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na základe identifikovania zrejmej nesprávnosti v texte prílohy č. 2 – Príručka pre žiadateľa – k 14. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC141-2016-14 zameranej na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov znečisťovania ovzdušia v Košickom regióne (ďalej len „výzva“) zverejnil dňa 18.05.2016 prílohu č. 2 výzvy – Príručku pre žiadateľa v znení opravy zrejmej nesprávnosti, s vyznačením zmien.

Zrejmá nesprávnosť v texte Príručky pre žiadateľa, ktorá bola odstránená, spočívala v nesprávne uvedenom fiktívnom príklade výpočtu výšky sumy potrebnej na preukázanie finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovanie projektu, ktorý je uvedený pri podmienke poskytnutia príspevku č. 9 v Príručke pre žiadateľa.