Správa z externého hodnotenia aktuálneho stavu implementácie OP KŽP

Ministerstvo životného prostredia ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnilo Správu z hodnotenia Operačného programu Kvalita životného prostredia. Správu spolu s prílohami nájdete v časti Implementácia programu/Hodnotenie programu.