Upozornenie k výzve č. 82 – Nastavenie platobných podmienok s dodávateľmi

V súvislosti s PPP č. 22 výzvy č.82, že výdavky projektu sú oprávnené, sú oprávnené len výdavky, ktoré vzniknú a budú uhradené prijímateľom najneskôr do 31. decembra 2023, upozorňujeme žiadateľov, aby pri nastavení platobných podmienok s dodávateľmi nebol termín na zaplatenie celkovej ceny predmetu zmluvy naviazaný na termín pripojenia fotovoltického systému do distribučnej siete (ak relevantné), nakoľko sa predpokladajú dlhšie lehoty na vydanie rozhodnutí. Za dátum vzniku výdavku sa považuje dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ktorý je jednou z náležitostí účtovného dokladu a zároveň je potrebné dodržať Podmienku, že žiadateľ nezačal práce na projekte pred predložením ŽoNFP.

Zároveň v súlade s PPP č. 10, Podmienka oprávnenosti aktivít projektu, je nevyhnutné sfunkčniť/uviesť predmet projektu do trvalej prevádzky v termíne najneskôr do 31.7.2024 v súlade s Usmernením č. 2/2021-U k ukončeniu programov financovaných zo ŠF, KF a ENRF na programové obdobie 2014-2020 v platnom znení.