Upozornenie na plánované uzavretie výzvy č. 70 s kódom OPKZP-PO3-SC311-2021-70 dňa 1. februára 2023

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy č. 70 s kódom OPKZP-PO3-SC311-2021-70, zameranej na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a je dôsledkov, že plánuje predmetnú výzvu uzatvoriť z dôvodu nízkeho počtu predkladaných žiadostí o NFP a zároveň ich nedostatočnej kvality.

Sprostredkovateľský orgán posúva termín uzavretia výzvy ku dňu 1. februára 2023. Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci tejto výzvy.