70. výzva zameraná na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov


Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že posúva termín uzavretia výzvy č. 70 s kódom OPKZP-PO3-SC311-2021-70 zameranej na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov ku dňu 1. februára 2023 z dôvodu poskytnutia dodatočného časového priestoru pre možnosť predkladania ŽoNFP.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že ku dňu 2. január 2023 uzavrie výzvu
č. 70 s kódom OPKZP-PO3-SC311-2021-70 zameranej na zameranej na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov.

Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku !

 

Oznam o zmene lehoty na vydávanie rozhodnutí RO o schválení ŽoNFP, o neschválení ŽoNFP alebo rozhodnutí o zastavení konania o ŽoNFP z pôvodných 35 na 70 pracovných dní
v nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, verzia 7.

 

Prioritná os 3   Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy

Investičná priorita 3.1 Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzaniu vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof

Špecifický cieľ 3.1.1 Zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC311-2021-70

Dátum vyhlásenia: 19. 08. 2021

Dátum uzavretia: 1.2.2023

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej aj „sprostredkovateľský orgán“ alebo „SO pre OP KŽP“) konajúci v mene a na účet riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia v medziach splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o výkone časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom vyhlasuje

70. Výzva na predkladanie ŽoNFP

Prílohy výzvy:

   1. Formulár ŽoNFP
   2. Príručka pre žiadateľa
   3. Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP
   4. Informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok/o príspevok, ktorá je zverejnená na webovom sídle http://www.olaf.vlada.gov.sk/system-vcasneho-odhalovania-rizika-a-vylucenia-edes/

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že RO pre OP KŽP zverejňuje v rámci vyhlásených výziev na svojom webovom sídle www.op-kzp.sk často kladené otázky žiadateľov všeobecného charakteru spolu s príslušnými odpoveďami, a to v kategórii Často kladené otázky (FAQ).

 


Plánované uzávierky hodnotiacich kôl v roku 2022 – 2023

Uvedená informácia s termínmi uzávierok hodnotiacich kôl je informatívna. SO môže uzavrieť výzvu v priebehu ktorékoľvek hodnotiaceho kola z dôvodov uvedených vo výzve. Presný dátum uzavretia výzvy zverejní SO na danom webovom sídle.