Upozornenie na plánované uzavretie výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2018-38 dňa 15. augusta 2018

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2018-38, zameranej na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov – pre podnikateľské subjekty podľa schémy štátnej pomoci (regionálna investičná pomoc), že plánuje predmetnú výzvu uzatvoriť z dôvodu zabezpečenia riadnej fyzickej a/alebo finančnej implementácie operačného programu, a to v nadväznosti na skutočnosť, že v prípade merateľného ukazovateľa „Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov“, ktorý je relevantný pre predmetnú výzvu, dochádza už v súčasnosti prostredníctvom projektov v realizácii, zazmluvnených v rámci predchádzajúcich výziev, k splneniu a prekročeniu jeho cieľovej hodnoty. Finančné zdroje je preto potrebné smerovať na plnenie ukazovateľa, zameraného na zvýšenie kapacity recyklácie odpadov, ku ktorému však predmetná výzvy neprispieva.    

Riadiaci orgán uzavrie výzvu dňa 15. augusta 2018. Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci tejto výzvy.