Upozornenie na plánované uzavretie výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC123-2015-8 dňa 2. septembra 2019

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC123-2015-8, zameranej na monitorovanie a hodnotenie vôd, že plánuje predmetnú výzvu uzatvoriť z dôvodu existencie predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Riadiaci orgán uzavrie výzvu dňa 2. septembra 2019. Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci tejto výzvy.