Upozornenie na plánované uzavretie výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40 dňa 28. mája 2020

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40, zameranej na vodozádržné opatrenie v urbanizovanej krajine(v intraviláne obcí), že plánuje predmetnú výzvu uzatvoriť, a to z dôvodu vyhlásenia modifikovanej 62. výzvy zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine. Podmienky poskytnutia príspevku v 62. výzve boli upravené v nadväznosti na zmeny vykonané v Operačnom programe Kvalita životného prostredia ako aj v súvislosti s lepším zacielením na aktuálne potreby v oblasti vodozádržných opatrení zameraných na adaptáciu na zmenu klímy.

Riadiaci orgán uzavrie výzvu dňa 28. mája 2020. Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci tejto výzvy.