Upozornenie na plánované uzavretie výzvy s kódom OPKZP-PO3-SC311-2017-24 dňa 5. decembra 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO3-SC311-2017-24, zameranej na budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti  na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy, že plánuje predmetnú výzvu uzatvoriť z dôvodu existencie predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Sprostredkovateľský orgán uzavrie výzvu dňa 5. decembra 2019. Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci tejto výzvy.