Upozornenie na plánované uzavretie výzvy s kódom OPKZP-PO3-SC311-2017-27 dňa 11. mája 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO3-SC311-2017-27, zameranej na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov, že plánuje predmetnú výzvu uzatvoriť z dôvodu existencie predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Sprostredkovateľský orgán uzavrie výzvu dňa 11. mája 2020. Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci tejto výzvy.