Upozornenie na plánované uzavretie výzvy s kódom OPKZP-PO3-SC313-2015-2 dňa 1. októbra 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO3-SC313-2015-2, zameranej na zefektívnenie riadenia mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy, že plánuje predmetnú výzvu uzatvoriť z dôvodu existencie predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Sprostredkovateľský orgán uzavrie výzvu dňa 1. októbra 2019. Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci tejto výzvy.