Upozornenie na uzavretie výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10 dňom 11. 07. 2016

Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO pre OP KŽP“) oznamuje žiadateľom, že v nadväznosti na oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10, zverejnený na webovom sídle OP KŽP www.op-kzp.sk dňa 9. júna 2016, uzavrie 10. výzvu zameranú na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov dňa 11. júla 2016. Po tomto termíne nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.