Upozornenie na uzavretie výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23 dňom 29. 9. 2017

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že v nadväznosti na oznam o plánovanom uzavretí výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-23 (ďalej len „výzva“), zverejnený na webovom sídle OP KŽP www.op-kzp.sk dňa 22. augusta 2017, uzavrie 23. výzvu zameranú na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov dňa 29. septembra 2017.

Po tomto termíne nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.