Upozornenie na uzavretie výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6 dňom 26. 10. 2016

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že v nadväznosti na oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6, zverejnený na webovom sídle OP KŽP www.op-kzp.sk dňa 21. septembra 2016, uzavrie 6. výzvu zameranú na zníženie energetickej náročnosti verejných budov  dňa 26. októbra 2016. Po tomto termíne nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.