Upozornenie na vydanie Metodického výkladu CKO č. 6

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, upozorňuje žiadateľov/prijímateľov v postavení dotovaného subjektu s intenzitou pomoci nepresahujúcou 50 %, že Centrálny koordinačný orgán vydal dňa 9. októbra 2018 Metodický výklad k zadávaniu a kontrole zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku. Predmetný metodický výklad je priamo uplatniteľný pre oblasť európskych štrukturálnych a investičných fondov od dátumu jeho účinnosti, t.j. od 9. októbra 2018.