Upozornenie o čiastočnom uzavretí 28.výzvy s kódom OPKZP-PO1-Info-2017-28 zameranej na informačné aktivity

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia upozorňuje žiadateľov o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-Info-2017-28, zameranej na Informačné aktivity, že dňa 31.03.2020 čiastočne uzatvorilo predmetnú výzvu, a to z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov v rámci oprávnenej aktivity B: Informovanie o ochrane ovzdušia a integrovanej prevencie a kontrole znečisťovania. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre daný typ oprávnenej aktivity v rámci predmetnej  výzvy.